Köpa Viagra

Erektil dysfunktion (ED) kallas det tillstånd då inte tillräckligt mycket blod flödar till penis, vilket gör att en erektion inte kan åstadkommas och bibehållas. ED är således det medicinska begreppet för svårigheter med att uppnå och bibehålla en erektion. Viagra är en receptbelagd behandling som ofta används för att behandla erektil dysfunktion. Med hjälp av detta läkemedel kan du som lider av nedsatt erektil funktion få och bibehålla en erektion när du stimuleras sexuellt. Viagra är inte avsett för kvinnor och barn under 18 år. Om du vill veta mer om erektil dysfunktion kan du vända dig till din vanliga läkare eller en specialist, som till exempel en urolog. De kan avgöra om Viagra är rätt för dig och i sådana fall förskriva läkemedlet.

Vad innehåller Viagra?

Viagra innehåller sildenafil, vilket är den aktiva ingrediens som ger läkemedlet dess verkan. Beroende på dos innehåller Viagra 25 mg, 50 mg eller 100 mg sildenafil. Utöver sildenafil innehåller läkemedlet också mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, hypromellos, laktosmonohydrat, titandioxid, triacetin och indigokarmin aluminiumlack.

Vem uppfann Viagra?

1989 tog de brittiska forskarna Albert Wood och Peter Dunn på Pfizer fram ett läkemedel vid namn sildenafilcitrat. De bägge forskarna trodde att det skulle komma till användning för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Under 90-talets början genomförde Pfizer flera kliniska läkemedelsprövningar med förhoppningen om att sildenafilcitrat skulle kunna användas för att bota hjärt- och kärlsjukdomar. Det visade sig dock att deltagarna i prövningarna rapporterade om erektioner som varade i flera dagar efter att ha tagit läkemedlet.

Vid den här tidpunkten gav andra studier insikter i processen kring hur en erektion uppstår. Denna information hjälpte forskarna på Pfizer att förstå hur läkemedlet skulle kunna förstärka de effekter som sexuell stimulering har på kroppen, nämligen att blodkärlen i penis öppnas upp. Eftersom möjligheterna att behandla kärlkramp med läkemedlet nu var väldigt små, på grund av denna oönskade biverkning, beslutade de sig istället för att utföra studier på patienter med erektil dysfunktion.

1996 tog Pfizer patent i USA på sildenafilcitrat och i mars 1998 godkände U.S. Food & Drug Administration (FDA) användning av läkemedlet Viagra för behandling av erektil dysfunktion. Under de efterföljande veckorna uppskattar experter att amerikanska apotekare behandlade över 40 000 recept på läkemedlet. Tack vare pressen, populära TV-serier som “Sex and the City” och en en reklamkampanj på TV fick Pfizer ut budskapet om det blå potenspillret som snabbt blev känt över hela världen.

Hur verkar Viagra?

Viagra verkar genom att öka blodflödet till penis hos män med erektil dysfunktion (ED). Detta leder till att en erektion som är tillräckligt hård för sex kan uppnås. Resultatet kan variera från individ till individ, men läkemedlet har bevisats kunna hjälpa män med olika grader av ED. Viagra verkar endast när du blir sexuellt stimulerad. Det bör tas mellan 1-4 timmar före sexuell aktivitet.

Hur snabbt verkar Viagra?

Viagra börjar vanligtvis verka inom 30-60 minuter. Om du tar läkemedlet i samband med en fettrik måltid kan det dröja lite längre innan det börjar verka.

Vad gör jag om Viagra inte hjälper?

Om du har tagit Viagra och ändå inte får önskat resultat, kan du be din läkare överväga att justera din dos för att se om det kan hjälpa. Viagra finns i doserna 25 mg, 50 mg och 100 mg, vilka i kliniska studier har visat sig kunna hjälpa 72%, 80% respektive 85% att uppnå en tillräckligt hård erektion, medan motsvarande siffra för placebo var 50%. Viagra är inte rätt läkemedel för alla män som lider av erektil dysfunktion, men det kan hjälpa ungefär 4 av 5 män att uppnå och bibehålla en erektion som är tillräckligt hård för att sexuella aktiviteter ska kunna genomföras.

Hur tar man Viagra?

För de flesta män är den rekommenderade dosen 50 mg. Beroende på hur väl patienten tolererar läkemedlet och vilken effekt det har, kan dosen vid behov ökas till den maximala dosen (100 mg) eller minskas till 25 mg. Läkemedlet ska tas högst en gång per dag och denna maximala dagliga doseringsfrekvens bör inte överstigas. Var noggrann med att berätta för din läkare om vilka andra mediciner du tar och vilka medicinska tillstånd du eventuellt har bredvid erektil dysfunktion, eftersom dosen kan behöva justeras efter dessa.

Studier har visat att 50 mg eller 100 mg Viagra kan hjälpa ungefär 4 av 5 män att få och behålla en tillräckligt hård erektion för att kunna ha sex. Av de patienter som i en studie fick 25 mg, 50 mg eller 100 mg av läkemedlet fick 72%, 80% och 85% av patienterna i respektive grupp tillräckligt hårda erektioner för att kunna ha sex. 50% av deltagarna i placebogruppen fick detsamma. De patienter som tog Viagra visade sig också få en ökad förmåga att behålla sin erektion än de som gavs placebo.

Så tar du tabletten

Du kan ta Viagra med eller utan mat. Om du tar läkemedlet efter att ha ätit en fettrik måltid kan det ta lite längre tid innan det börjar verka. Du kan svälja tabletten med vatten och bör ta den ungefär en timme före sexuell aktivitet. Du bör aldrig ta mer än en tablett per dygn.

Vilka biverkningar har Viagra?

Det är viktigt att känna till de olika biverkningar som kan uppstå vid användning av ett läkemedel. De vanligaste biverkningarna är följande:

 • Huvudvärk
 • Rodnad
 • Mag-/tarmbesvär
 • Suddig syn eller eller förlorat färgseende
 • Nästäppa eller snuva
 • Ryggvärk
 • Muskelvärk
 • Illamående
 • Yrsel
 • Hudutslag

Allvarliga biverkningar

Viagra kan orsaka allvarliga biverkningar såsom nedanstående biverkningar.

 • Priapism (en varaktig erektion som inte avtar). Om din erektion inte avtar inom 4 timmar bör du genast söka vård. Om tillståndet inte behandlas omgående kan det leda till att penis skadas.
 • Plötslig förlust av synen på ett öga eller båda ögonen. Plötslig synförlust på ett öga eller bägge ögonen kan vara ett tecken på ett allvarligt ögonproblem som kallas icke-arteritisk optikusinfarkt (NAION). Om du upplever en plötslig förlust av synen på ett öga eller båda ögonen ska du genast sluta ta läkemedlet och söka vård.
 • Plötsligt nedsatt hörsel eller förlust av hörseln. Vissa personer kan också uppleva ett ringande ljud i öronen (tinnitus) eller yrsel. Om du har dessa symptom ska du sluta ta läkemedlet och genast söka vård.

Är Viagra farligt för hjärtat?

Utöver ovanstående biverkningar kan i sällsynta fall patienter som tar Viagra drabbas av hjärtattack, stroke, oregelbundna hjärtslag eller dödsfall. I de flesta fall kan dessa har dessa patienter haft befintliga hjärtproblem innan de började använda läkemedlet. Det är inte känt att Viagra skulle ligga bakom dessa problem.

Vem kan använda Viagra?

Innan du tar Viagra bör du konsultera din läkare för att säkerställa att du har en tillräckligt god hälsa för att ha sex. Om du får bröstsmärtor, yrsel eller blir illamående under sexuell aktivitet bör du genast söka vård. Du bör kontakta din läkare innan du tar läkemedlet om du:

 • har eller tidigare haft hjärtproblem som exempelvis en hjärtattack, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp, bröstsmärta eller liknande
 • har genomgått hjärtkirurgi under det senaste halvåret
 • har pulmonell hypertension
 • har haft en stroke
 • har lågt blodtryck, eller högt blodtryck som inte kontrolleras
 • har en missformad penis
 • har haft en erektion som varat i över 4 timmar
 • har problem med blodcellerna såsom sicklecellsanemi, multipelt myelom eller leukemi
 • har retinitis pigmentosa – en sällsynt ärftlig ögonsjukdom
 • har eller har haft en allvarlig synförlust, inklusive ögonsjukdomen NAION
 • har blödningsproblem
 • har eller har haft magsår
 • har leverbesvär
 • har njurbesvär eller genomgår dialys
 • har andra medicinska tillstånd

Om du tar så kallade nitrater, vilka ofta förskrivs mot bröstsmärta, eller läkemedel som stimulerar lösligt guanylatcyklas såsom riociguat (t.ex. Adempas) mot pulmonell hypertension ska du inte ta Viagra. Blodtrycket riskerar nämligen att sjunka till en farligt låg nivå om du kombinerar något av dessa preparat med Viagra. Du ska inte heller ta Viagra om du är allergisk mot läkemedlets aktiva ingrediens sildenafil eller någon av läkemedlets övriga ingredienser.

Möjliga interaktioner

Du bör berätta för din läkare vilka mediciner du tar, såväl receptbelagda sådana som receptfria läkemedel, vitaminer och örttillskott. Viagra kan påverka hur andra läkemedel verkar, och andra läkemedel kan också påverka effekten av Viagra, vilket kan ge upphov till biverkningar. Du bör i synnerhet berätta för din läkare om du tar något av följande:

 • nitrater
 • läkemedel som stimulerar lösligt guanylatcyklas (t.ex. Adempas med riociguat)
 • så kallade alfablockerare, som används mot bland annat högt blodtryck och prostatabesvär
 • läkemedel mot HIV såsom ritonavir och indinavir
 • vissa typer av orala läkemedel mot svamp, såsom ketokonazol och itrakonazol
 • vissa antibiotika, såsom klaritromycin, erytromycin och telitromycin
 • andra läkemedel för behandling av högt blodtryck
 • andra läkemedel för behandling av erektil dysfunktion

Var kan jag köpa Viagra?

Endast en läkare kan avgöra om Viagra är en lämplig behandling för dig, då läkemedlet inte är lämpat för alla. För att förskrivas läkemedlet måste du därför uppsöka en läkare. Om du inte vill genomgå en läkarundersökning, vilket många patienter tycker känns lite olustigt när det gäller erektil dysfunktion, kan du istället köpa Viagra på nätet. Hos euroClinix kan du genomgå läkarkonsultationen online genom att fylla i ett medicinskt formulär. När en läkare har granskat din lämnade information och godkänt behandlingen skrivs ett recept på Viagra ut och du kan beställa läkemedlet. Det giltiga receptet får du dessutom hemskickat tillsammans med ditt läkemedel.